0251.3898252

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Thứ 6 | 20/03/2020 - Lượt xem: 572

THÔNG BÁO

V/v Tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020

 

      Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

      Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng và quản lý viên chức;

       Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

        Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung  một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

        Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-SYT ngày 23/01/2014 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về việc Quyết định Ban hành Điều lệ về Tổ chức và hoạt động Bệnh viện Da liễu tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-BVDL ngày 08 tháng 3 năm 2020 của Bệnh viện Da liễu Đồng Nai về việc tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020. Bệnh viện Da liễu thông báo tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020 theo Quyết định số 331/QĐ-SYT ngày 16/3/2020 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Da liễu Đồng Nai;

  1. ĐIỀU KIỆN, NHU CẦU TUYỂN DỤNG:
  1. Điều kiện dự tuyển:

a) Điều kiện tuyển dụng: (Căn cứ Điều 22 Luật viên chức): Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

        - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

       - Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

        - Phiếu đăng ký dự tuyển;

        - Có lý lịch rõ ràng;

        - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

         - Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

        - Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập;

       * Đơn vị không yêu cầu điều kiện khác trái quy định của pháp luật như hộ khẩu, thâm niên công tác, bằng tốt nghiệp chính quy loại giỏi, giới tính …

  1.   Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

        - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

      - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào  cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  1. Nhu cầu tuyển dụng:

TT

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp

Trình độ

 

Số lượng cần tuyển

 

 

Hạng

Mã số

Chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

1

Làm hồ sơ xuất, nhập kho và cấp phát thuốc theo chỉ định của Bác sĩ

 

(Hạng III)

 

V.08.08.22

 

Dược sĩ Đại học

 

2/6  (A2)

 

Cơ bản

 

01

 

2

Làm công tác thu ngân đối với bệnh nhân đến khám chữa bệnh

 

(Hạng IV)

 

06a.031

 

Cao đẳng chuyên ngành kế toán

 

1/6

 

Cơ bản

 

01

     Trong đó:

    (2): Căn cứ vị trí việc làm được phê duyệt theo Đề án vị trí việc làm số 87/ĐA-BVDL ngày 20/5/2019 của Bệnh viện Da liễu Đồng Nai và nhu cầu thực tế về công tác khám, chữa bệnh của đơn vị.

     (3), (4), (5), (6), (7): Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch) quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và phải phù hợp với chức danh nghề nghiệp theo Đề án vị trí việc làm của đơn vị.

     (8): Số lượng cần tuyển trên cơ sở số lượng người làm việc hiện có còn thiếu so với Đề án vị trí việc làm của đơn vị (hoặc theo Quyết định phân bổ biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hàng năm).

      3. Hình thức tuyển dụng: Theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển

      II. NỘI DUNG XÉT TUYỂN:

      1. Đối với hình thức xét tuyển:

      a) Vòng 1

     - Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

    - Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo thí sinh tham dự vòng 2.

    - Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì tiến hành tổ chức xét vòng 2.

b) Vòng 2

    - Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

      - điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

    - Thời gian phỏng vấn 30 phút, thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

     - Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

     c) Xác định người trúng tuyển trong kì xét tuyển: Căn cứ Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), quy định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

      - Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên.

     - Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

      - Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

     - Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

     - Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

     d) Đối tượng thuộc diện ưu tiên trong xét tuyển viên chức: Căn cứ khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 2. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), quy định đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức:

    - Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

     - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt  sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạnh trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2:

      - Người hjoan2 thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

     - Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

    2. Hình thức đăng ký phiếu dự tuyển: Căn cứ Điều 15 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ (được sửa đổi theo Khoản 8 Điều 2 Nghị định 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), thì người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

       III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

     1. Thời gian phát hành và nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính từ ngày 20/3/2020 đến hết ngày 20/4/2020.

 

      2. Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện Da liễu Đồng Nai. Địa chỉ - Tổ 34, khu phố 3, phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

      3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện Da liễu Đồng Nai

     4.  Lệ phí tuyển dụng: Thực hiện theo mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

     5. Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển được thông báo trên trang điện tử của đơn vị kể từ ngày 23/4 đến ngày 29/4/2020

      6. Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Bệnh viện Da liễu Đồng Nai

     7. Điện thoại liên hệ: Mọi phản ánh, thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp: Bà Trần Thị Mơ - Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện Da liễu Đồng Nai - Số điện thoại: 0947044870 liên hệ trong giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết.

      Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Da liễu Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020 để người tuyển biết, thực hiện./.