0251.3898252

QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN PHÊ DUYỆT NHÀ THẦU MUA SẮM BỘ KIT TÁCH CHIẾT HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU
Thứ 3 | 31/10/2023 - Lượt xem: 117

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm bộ kít tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu (New- PRP Pro kit) Model: New- PRP Pro Kit Ver.11

 năm 2023
 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-BV ngày 12/9/2023 của bệnh viện Da liễu Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục mua sắmkế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm bộ kít tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu (New- PRP Pro kit) Model: New- PRP Pro Kit Ver.11 sử dụng tại bệnh viện năm 2023;

Xét Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lực chọn nhà  thầu mua sắm bộ kít tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu (New- PRP Pro kit) Model: New- PRP Pro Kit Ver.11 sử dụng tại bệnh viện năm 2023,

Xét đề nghị của Hội đồng thuốc và Điều trị, khoa Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm bộ kít tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu (New- PRP Pro kit) Model: New- PRP Pro Kit Ver.11 sử dụng tại bệnh viện năm 2023 như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm bộ kít tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu (New- PRP Pro kit) Model: New- PRP Pro Kit Ver.11

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH G-World

- Số lượng mặt hàng: 01 mặt hàng

- Giá trị trúng thầu: 93.600.000đồng (Chín mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng) đã bao gồm thuế, phí và các chi phí có liên quan.

- Danh mục trúng thầu: phụ mục đính kèm.

2.  Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 31/3/2023.

Điều 2. Khoa Dược phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán thông báo tới nhà thầu tiến hành ký kết hợp đồng mua bán theo qui định.        

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Tài chính Kế toán, khoa Dược cùng các khoa, phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 STT   Tên hàng hóa   Thông số tính năng kỹ thuật   Hãng/ nước sản xuất  Đơn vị tính  Nhà thầu  Số lượng đề xuất Đơn giá (có VAT) Thành tiền (VNĐ)
1 Bộ kít tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu (New- PRP Pro kit) Model: New- PRP Pro Kit Ver.11 I. Cấu hình
1.Hộp bộ dụng cụ hỗ trợ bao gồm:
- 01 kim lấy máu cánh bướm vô trùng
- 02 miếng alcohol pad
- 01 băng cá nhân
- 01 ống kim lấy máu vô trùng
- 03 ống lấy máu chân không có sẵn chất chống đông máu, vô trùng
- 02 ống ly tâm 15 ml vô trùng có gắn nhãn Plasma
- 01 ống bóp 3ml (pipette air) vô trùng
- 14 tube Eppendort 1,5ml
2. Hộp ống hoạt hóa bao gồm:
- 01 ống ly tâm 15 ml vô trùng có gắn nhãn PRP có chứa sẵn 0.1ml chất hoạt hóa Calcium chloride (Bảo quản nhiệt độ lạnh từ 2-8°C)
- 01 ống ly tâm 15 ml vô trùng có gắn nhãn PPP có chứa sẵn 0.1ml chất hoạt hóa Calcium chloride (Bảo quản nhiệt độ lạnh từ 2-8°C)
II. Tính năng kỹ thuật:
Sử dụng ống lấy máu chân không và kim lấy máu để thu nhận máu ngoại vi. Sử dụng máy ly tâm để thu nhận huyết tương từ máu ngoại vi của bệnh nhân (phương pháp ly tâm đẳng tỉ trọng), sau đó sử dụng Calcium Chloride để hoạt hóa tiểu cầu giải phóng ra các nhân tố tăng trưởng và sử dụng Pipette pasteur để thu nhận huyết tương giàu yếu tố tăng trưởng.  
G- World, Việt Nam Bộ Công ty TNHH G-World 40    2.340.000             93.600.000
Tổng cộng: 01 khoản               93.600.000
Bằng chữ: Chín mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng.