0251.3898252

Lựa chọn nhà thầu mua sắm bộ dung dịch màu máy Laser điều trị bằng sóng xung dài (Laser Synchro VasQ)
Thứ 5 | 07/09/2023 - Lượt xem: 137

I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1.1. Dự toán chi ngân sách từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn kinh phí ngân sách cấp thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ khám bệnh.

1.2. Tình hình bệnh viện chú trọng đẩy mạnh phát triển Khu khám và Thẩm mỹ  da dựa trên mô hình các khoa thẩm mỹ của các bệnh viện tuyến trên.

1.3. Tình hình thực tế về nhu cầu mua và sử dụng linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế sử dụng tại bệnh viện.

2. Tên gói thầu: Mua sắm bộ dung dịch màu chuyên dụng dùng cho máy Laser điều trị bằng sóng xung dài (Laser Synchro VasQ)

Tổng mức đầu tư: 130.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn), đã bao gồm thuế, phí và các chi phí có liên quan.

    Số lượng mặt hàng: 01 (đính kèm danh mục).

3. Nguồn kinh phí: Quỹ phát triển sự nghiệp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Áp dụng chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết tháng 12/2023.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Việc thực hiện lựa chọn nhà thầu được tiến hành theo trình tự:

Bước 1: Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bước 2: Thương thảo hợp đồng, thỏa thuận khung.

Bước 3: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Bước 4: Báo cáo kết quả thực hiện./.