0251.3999268

BS CKII Phạm Văn Hà
 BS CKII Phạm Văn Hà
BS CKII Phạm Văn Hà
BS CKII Phạm Văn Hà
Phó Giám đốc bệnh viện